ОСНОВАЧ
д-р Анета Данева Мострова

Адвокат


Дипломирала на Правниот факултет во Скопје, правосудна насока. Положила  правосуден испит и испит за застапник од областа на индустриска сопственост. Во 2010 година го одбранила магистерскиот труд  на тема “Административните постапки во системот на јавни набавки”  на Правниот факултет “Јустинијан Први” Скопје, а во 2016 година ја одбранила докторската дисертација на тема :  “Правни аспекти на примената на основните принципи  во системот на  јавните  набавки  и нивното значење за ефикасноста на системот”, на Правниот факултет “Јустинијан Први” Скопје.

АДВОКАТИ
Фросина Цветковска

Адвокат


Дипломиралa на Правниот факултет во 2005 година.
Од oктомври 2012 година е член на Адвокатската комора на Република
Македонија.
Правосуден испит положила во април 2014 година, а адвокатски испит во
2017 година.

м-р Ивана Томовска Таскова

Адвокат


Дипломиралa на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје, при
Универзитетот Св.Кирил и Методиј во 2008 година.
Во 2010 година се стекнува со титулата магистер на правни науки од областа
на финансовото право на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје, при
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”.
Правосудниот испит го положила во февруари 2012 година, а од aприл 2012
година е член на Адвокатската комора на Република Македонија.

ПРИПРАВНИЦИ
АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА
Петар Мостров

дипл. правник