Адвокатската канцеларија МОСТРОВА, обезбедува : консултации , совети и анализа на прописите надвор од судски постапки, како и застапување на правни и физички лица пред судовите и пред министерствата, општините и другите државни институции во Република Македонија.

Понатаму Адвокатската канцеларија МОСТРОВА, обезбедува правна помош во делот на регистрација на правата од индустриска сопственост, помош во подготовка на тендерска документација, како и во подготовка на понуди за учество на јавни тендери од областа на јавните набавки, концесии и јавно-приватно партнерство, како и поединечните тендерски процедури.

Адвокатската канцеларија МОСТРОВА, исто така, обезбедува правна помош во изнаоѓање и реализирање на инвестиции во Република Македонија.

Адвокатската канцеларија МОСТРОВА, обезбедува правни совети и застапување на меѓународни и домашни клиенти со највисок квалитет во следните области:

 • Управно право
 • Концесии и Јавно-Приватно партнерство
 • Јавни набавки
 • Е-Јавни набавки
 • Тендерски постапки
 • Здравствена заштита
 • Трговски друштва
 • Корпоративно управување
 • Комерцијални договори
 • Превземање на трговски друштва
 • Банкарство и финансии
 • Конкуренција и антимонополско работење
 • Имотно-правни односи и градба
 • Инвестиции
 • Развој на проекти и финансии
 • Управување со проектен циклус
 • Управување со води и отпад
 • Индустриска политика
 • Политика на мали и средни претпријатија
 • Телекомуникации, eнергетика, IT и електронски комуникации
 • Банкарство
 • Стечај
 • Граѓански постапки
 • Семејно и наследно право
 • Работни односи
 • Интелектуална сопственост
 • Безбедност на храна
 • Земјоделство
 • Метрологија
 • Локален регионален развој
 • Заштита на лични податоци
 • Човекови права

Адвокатската канцеларија МОСТРОВА прифаќа и случаи надвор од Скопје. Канцеларија обезбедува услуги од судски стенограф и нотар, како и превод од овластени судски преведувачи.

Јазици: македонски, англиски, српски, бугарски, холандски, албански, француски, германски.