• Дипломиралa на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје, при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во 2008 година.
  • Во 2010 година се стекнува со титулата магистер на правни науки од областа на финансовото право на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје, при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”.
  • Правосудниот испит го положила во февруари 2012 година, а од aприл 2012 година е член на Адвокатската комора на Република Македонија.

ivana@mostrova.com.mk