• Дипломиралa на Правниот факултет во 2005 година.
  • Од oктомври 2012 година е член на Адвокатската комора на Република Македонија.
  • Правосуден испит положила во април 2014 година, а адвокатски испит во 2017 година.

frosina@mostrova.com.mk